De Äldstes Råd

De Äldstes Råd (DÄR) inom Lions Club Ekenäs är den ärevördigaste kommittén. Redan klubbens grundare, broder Björn Björkvall, insåg Rådets eminenta betydelse. Han instiftade DÄR såsom en nödvändig, i stridens stund oundgänglig säkerhetskraft för klubbens hälsa och bestånd.

DÄR består av de till levnadsåren äldste av klubbens verksamma medlemmar. De bröder som till DÄR intages, må till sitt antal aldrig överstiga det Heliga antalet fem för såvitt icke särskilda omständigheter annorlunda kräver.

Till den profana hopen och isynnerhet bröderne inom klubben må dock huldrikast meddelas att DÄR inom sig för obestämd tid framåt väljer en Äldste, kallad GUBBEN. Gubben är sammankallare för DÄR. Gubben utser bland Rådets medlemmar en SKRIVARE, en SKÄGGFRISÖR, en ÖRONTISSLARE och en MUNSKÄNK. De sysslor, som tillkommer envar av dessa funktionärer, framkommer ur särskilda reglementen.

DÄR äger inom klubben oinskränkta befogenheter såframt ej klubbens stadgar eller annan hävd annorlunda förskriver. DÄR:s votum går dock under alla omständigheter över och före styrelsens, presidentens och övriga funktionärernas beslut och åtgöranden så långt klubbens medlemmar frivilligt lånar sitt öra härtill.

DÄR är odödlig. Om den tiden kommer att ingen av bröderne längre är, skall DÄR dock inte dö. DÄR fortlever i vindens sus i tallarna på Åsen, i vågornas kluckande kring pålarne under Knipan och i stjärnornas eviga gång. Även visheten i DÄR:s beslut lever evinnerligen.

Faktaruta: DÄR per den 12.7.2023

Medlem Uppgift
Sven Sundström Gubben
Boris Wilander Skrivaren
Georg Holmström Munskänken
Harry Norrgård Skäggfrisören
Leif Olin Örontisslaren